Перейти до основного вмісту

Методичні рекомендації щодо викладання курсу інформатики у 2018-2019 н.р.

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики
у 2018/2019 навчальному році
У 2018/2019 навчальному році вивчення інформатики в старшій школі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за навчальними програмами, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України:
Класи(рівні)
Рік затвердження програми
Посилання
Старша школа (10 клас)
Рівень стандарту
2018
Профільний рівень
Старша школа (11 клас)
Рівень стандарту
2017
Академічний рівень
Поглиблене вивчення
Профільний рівень
Старша школа
Рівень стандарту
Реалізація змісту освіти в старшій школі, визначеного Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, у відповідності до навчальних планів освітньої програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408, забезпечується в тому числі й вивченням «Інформатики» як вибірково-обов’язкового предмета.
Курс інформатики для старшої школи (рівень стандарту) має модульну структуру і складається з двох частин – базового та вибіркових (варіативних) модулів. Модуль — структурна одиниця навчальної програми, подана як організаційно-методичний блок, що містить цілісний набір компетенцій, необхідних для засвоєння учнями протягом його вивчення.
Основою навчання інформатики в 10-11 класах є базовий модуль, зміст якого може бути розширений за рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей в області використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні, визначеному Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Цей модуль є мінімально допустимою нерозривною структурною одиницею програми.
Базовий модуль складається з 4 тем. Метою теми «Інформаційні технології в суспільстві» є ознайомлення учнів із тими технологіями, тенденціями, проблемами, яким не приділялася достатня увага в основній школі через вікові особливості сприйняття матеріалу або через те, що вони стали актуальними лише в останні кілька років.
Тема «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних» може опрацьовуватися з використанням як табличного процесора, так і більш спеціалізованих програмних засобів. У разі використання табличного процесора основний наголос має бути зроблено не на функції та особливості середовища (адже принципи роботи в ньому мали бути засвоєні в основній школі), а на застосуванні здобутих в основній школі компетенцій до розв’язання практично значущих задач із обробки даних, які можуть постати в різних сферах людської діяльності. Задачі, які учні розв’язують під час вивчення цієї теми, можуть бути поділені на 3 типи: комп’ютерне моделювання, виявлення тенденцій у даних, оптимізаційні та розрахункові задачі. Передбачається, що учні мають набути таких компетенцій, як планування та проведення навчальних досліджень і комп’ютерних експериментів з різних предметних галузей, створення інформаційної моделі для розв’язування задач із різних предметних галузей, вибір методів та засобів візуалізації даних, тобто навчитися самостійно планувати дослідження та добирати засоби їх проведення.
Під час вивчення теми «Системи керування базами даних» в учнів формуються основи структурного мислення. Це досягається насамперед у процесі створення семантичних моделей предметних областей, на основі яких потім проектуються бази даних. Рекомендується виконувати таке моделювання спочатку без застосування програмних засобів, щоб мінімізувати вплив інтерфейсної особливості середовища тієї чи іншої СКБД на сутність процесу моделювання. Іншою важливою компетенцією є вміння формулювати та реалізовувати в СКБД запити на вибірку даних. Якщо тема вивчається в обсягах, передбачених у базовому модулі, то доцільно використовувати графічні засоби складання запитів на основі бланку запиту, однак не рекомендується обмежуватися складанням запитів за допомогою спеціальних майстрів, оскільки вони не дають змоги зрозуміти призначення і основні складові запиту до реляційної бази даних.
У темі «Мультимедійні та гіпертекстові документи» формується така предметна компетентність, як вміння створювати, ергономічно наповнювати даними, публікувати в Інтернеті та просувати веб-сайти. Ознайомлення з мовою гіпертекстової розмітки відбувається на оглядовому рівні, а основна увага має приділятися створенню веб-ресурсів за допомогою автоматизованих систем керування вмістом, що відповідає сучасній світовій тенденції, ергономічному розміщенню даних на веб-сторінках та їх художньо-естетичному оформленню, а також пошуковій оптимізації веб-ресурсів.
У випадку, якщо на вивчення інформатики як вибірково-обов’язкового курсу, навчальним планом передбачається більше ніж 35 годин, базовий модуль доповнюється чи розширюється вибірковими (варіативними) модулями з відповідною кількістю годин (наведені в програмі). Вибіркові модулі для розширення курсу учитель добирає відповідно до профілю навчання закладу освіти, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного програмного забезпечення.
Зауважимо, що розширення курсу та реалізація профільного навчання під час його викладання може здійснюватися такими способами:
· через розширення змісту окремих тем базового модуля до обсягів, передбачених відповідним вибірковим модулем. У цьому випадку певна тема вичитується не за програмою базового, а за програмою вибіркового модуля;
· через доповнення базового модуля варіативними;
· завдяки добору додаткових профільно-орієнтованих навчальних завдань до тем базового модуля.
№ з/п
Вибірковий модуль
Кількість годин
Тема базового модуля, яка розширюється вибірковим
1.
Графічний дизайн
35
Моделі і моделювання. Аналіз і візуалізація даних
2.
Комп’ютерна анімація
35
Моделі і моделювання. Аналіз і візуалізація даних
3.
Тривимірне моделювання
35
Моделі і моделювання. Аналіз і візуалізація даних
4.
Математичні основи інформатики
35

5.
Інформаційна безпека
17
Інформаційні технології в суспільстві
6.
Веб-технології
35
Мультимедійні та гіпертекстові документи
7.
Основи електронного документообігу
17

8.
Бази даних
35
Системи керування базами даних
9.
Формальна логіка
35

10.
Комп’ютерні технології опрацювання звукової інформації
35

11.
Креативне програмування
35

Поєднання модулів повинно забезпечувати необхідну ступінь гнучкості та свободи у відборі й комплектації навчального матеріалу і реалізації дидактичних цілей.
Зміст навчання інформатики у старшій школі має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. Очікувані результати навчання вказано у змістовому розділі програми для кожної теми курсу. Час, що необхідний для досягнення цих результатів, визначається вчителем, залежно від рівня попередньої підготовки учнів, обраної методики навчання, наявного обладнання та особливостей того чи іншого напряму й профілю навчання. Важливо дотримуватись різноманітності методологічних принципів шляхом зміни форм роботи (індивідуально, у малих групах, парах), а також технологій і стратегії навчання. Тематика завдань має охоплювати інші шкільні дисципліни, таким чином реалізуючи інтеграцію навчальних програм.
При вивченні тем з інформатики, що стосуються кібербезпеки та інших тем навчального предмета, рекомендується ознайомлювати учнів із загрозами, що виникають унаслідок поширення в мережі Інтернет матеріалів в інтересах пропаганди держави-агресора та способами і методами уникнення цих загроз, доводити до відома учнів небезпеку використання заборонених ресурсів та програмних засобів.
Типи загроз кібербезпеки:
·                програми-вимагачі, які зловмисники використовують для вимагання грошей через блокування доступу до файлів комп’ютерної системи до моменту отримання викупу;
·                шкідливе програмне забезпечення, що має на меті несанкціонований доступ або пошкодження комп’ютерної системи;
·                соціальна інженерія, тактика, яку використовують зловмисники, щоб змусити користувача розкрити конфіденційну інформацію;
·                фішинг, розсилка підробної електронної інформації, яка виглядає так,  як повідомлення з надійних джерел. Фішинг є найбільш розповсюдженою тактикою для викрадення особистих даних користувачів та іншої конфіденційної інформації, тому що він дуже ефективний. Фактично саме розсилання електронних повідомлень окремим користувачам з такими зловмисними елементами стало причиною одних з найбільших і загальновідомих витоків інформації, що сталися протягом останніх років.
Успішний підхід до кібербезпеки – це багаторівневий захист, який включає навчання учнів як користувачів, які повинні розуміти та слідувати основним засадам інформаційної безпеки, такі як вибір надійних паролів, уважне ставлення до вкладень в електронних листах і резервне копіювання даних.
Організація сучасного уроку інформатики
Методика проведення кожного уроку з інформатики визначається вчителем з урахуванням того, що обов’язковою передумовою успішного виконання вимог програми є практична діяльність учнів з індивідуальним доступом кожного учня до роботи з персональним комп’ютером.
При плануванні та підготовці до уроків вчителю варто зважати на основні принципи шкільної інформатики:
1.              застосування на практиці отриманих знань та навичок, розвиток предметних та ключових компетентностей учнів;
2.              спрямованість на реальне життя та інтеграцію з іншими предметами;
3.              активне навчання та творчість;
4.              інновації як в освіті, так і в технологіях;
5.              спільна навчальна діяльність через роботу в парах та малих групах;
6.              створення нових інформаційних продуктів та пошук нових знань;
7.              вільний вибір програмних засобів та онлайн-сервісів для навчальної та практичної діяльності, у тому числі можливість використання вільно поширюваного програмного забезпечення як альтернативи пропрієтарним програмним продуктам;
8.              використання безпечних веб-середовищ та дотримання конфіденційності мережевої особистості учнів;
9.              дотримання авторських прав розробників програм, добропорядне використання контенту.
Важливим чинником розвитку ключових компетентностей є інтегрованість змісту уроку інформатики, яка передбачає:
·                проблемну орієнтованість пропонованих на уроках завдань, що стимулює дискусію, обговорення, пошук різних джерел інформації, зіткнення думок і переконань;
·                пов’язаність змісту уроку з реальним життям;
·                практичну значущість інформації, що має знаходити підтвердження через реальні факти та в змодельованих на уроці ситуаціях.
Ключові компетентності можна розвивати через відповідні форми роботи, які відображають комунікативно-діяльнісний підхід до навчального процесу.
Для цього потрібно використовувати:
·                інтерактивні форми та методи роботи, які забезпечують активну діяльність учнів у процесі опанування навчального матеріалу;
·                кооперативне навчання, під час якого формуються соціальні вміння, лідерські якості;
·                рольові та ділові ігри, які допомагають побачити світ і себе в ньому, підвищують самооцінку та попит на інновації;
·                проектні технології, завдяки яким в учнів формується проектне мислення, почуття відповідальності та досвід цілеспрямованої співпраці, вони вчаться застосовувати знання на практиці, працювати в команді над конкретним завданням, презентувати свої результати;
·                методи змішаного навчання, які поєднують у собі традиційне й дистанційне навчання та найбільш відповідають інтересам і уподобанням учнів, які живуть у період стрімкого інформаційно-технологічного розвитку суспільства;
·                звернення до досвіду учнів, що гарантує перетворення кожного учня на справжнього учасника навчально-виховного процесу, співтворця й конструктора нових знань;
·                відповідні форми оцінювання, а саме: самооцінювання, яке формує здатність до самоаналізу, спостережливість за собою, вміння бачити та визнавати перед собою власні помилки; взаємооцінювання, що виховує відкритість до критики з боку інших, здатність відокремлювати об’єкт від суб’єкта оцінювання, вміння слухати, аналізувати й порівнювати.
Планування та організація навчальної діяльності проводиться на основі базових цінностей, загальних компетенцій, з урахуванням цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, які зазначені в навчальних програмах, підтримки інтеграції з іншими предметами та суб’єктами навчальної діяльності, змістовими лініями курсу інформатики. Очікувані результати навчання вчитель визначає відповідно до складових компетентностей, зазначених у програмі з інформатики.
Програма не обмежує самостійність та творчу ініціативу вчителя, передбачаючи гнучкість вибору та розподілу навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання. Вона не встановлює кількість годин та порядок вивчення тем у рамках навчального року, а лише вказує на очікувані результати навчання та зміст навчального матеріалу, вивчення якого є об’єктом тематичного оцінювання. Вчитель може розподіляти навчальний час на власний розсуд, враховуючи особливості наявного матеріально-технічного забезпечення, попередній досвід, рівень знань учнів та інші фактори. За необхідності вчитель може змінювати порядок вивчення тем, не порушуючи змістових та логічних зв’язків між ними та враховуючи, що на вивчення змістової лінії «Алгоритми та програми» має приділятися не менше 40% загального навчального часу в 5-8 класах і не менше 30% навчального часу в 9 класі.
Звертаємо увагу на те, що хоча з програми вилучені розділи узагальнення та повторення матеріалу, а також резервні години, учитель може передбачити необхідний, на його думку, час для повторення як на початку, так і наприкінці навчального року або семестра (триместра).
У практичних завданнях слід передбачати використання актуального для учнів змістового матеріалу й завдань з інших предметних областей.
Проектну діяльність та розв’язування компетентнісних задач у програмі інформатики можна застосовувати під час вивчення різних тем. Виконання навчальних проектів дозволяє вчителю розширити рамки теми, а учневі – проявити свої творчі здібності. Проектні завдання в курсі інформатики виконуються в невеликих групах, а компетентнісні завдання — індивідуально. У такий спосіб учням надається можливість практичного використання отриманих у межах теми (курсу) умінь. Результати такої діяльності мають бути представлені у вигляді закінченого інформаційного продукту для того, щоб учні могли порівнювати свої роботи і навчатись один в одного під час публічної презентації виконаних робіт перед класом. Під час представлення проекту оцінюється:
·                планування дослідження, творчість і раціональність запропонованого розв’язання;
·                досягнення результатів навчання та компетенцій;
·                технічні характеристики, естетика і оригінальність розроблених матеріалів;
·                розвиток та самонавчання учня.
Компетентнісно-орієнтовані завдання у своєму змісті містять:
·                мотивацію (стимул), що є введенням у проблему (практично-орієнтовану) і відповідає на запитання «з якою метою треба це робити?».
·                Формулювання завдання – відповідає на запитання «що саме треба зробити?». Учень має чітко визначити для себе суть завдання: відповісти на запитання, систематизувати початкові дані, підібрати необхідні інформаційні ресурси та програмні засоби, оцінити доцільність їх використання тощо.
·                Інформацію (додаткову), необхідну для розв’язання задачі. Ця частина відповідає на запитання «чому?».
·                Перевірку (критерії) – результат виконання – відповідає на запитання «що, в якій формі треба зазначити?».
У процесі вивчення інформатики у старшій школі важливим фактором є самостійна навчальна діяльність учнів у способі навчання, у способі перенесення учнями результатів навчання на більш широкий контекст. Тому потрібно надавати учням можливість вчитися самостійно та разом з іншими учасниками освітнього процесу (індивідуальні, парні та групові роботи) для підтримки їх активності. Під час самостійної навчальної діяльності формується особиста відповідальність учня за вибір засобів інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення навчальних цілей. Вони дають можливість індивідуалізувати процес навчання та об’єднати різноманітні види роботи – групову, самостійну, дистанційну.
Оцінювання навчальних досягнень учнів
Варто враховувати, що впровадження компетентнісного підходу зумовлює переосмислення технологій контролю й оцінювання: з оцінювання предметних знань, умінь і навичок до оцінювання компетентностей, зокрема готовності і здатності учнів застосовувати здобуті знання і сформовані навички у своїй практичній діяльності. Тепер об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики є рівень розвитку їх компетентностей, які інтегрують знання, вміння, навички, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності. При оцінюванні навчально-пізнавальної діяльності учнів варто збалансовано оцінювати всі три компоненти, що відповідають складникам компетентності: діяльнісний (діяльність/уміння), знаннєвий (знання), ціннісний (ставлення). Навчальна програма розрахована на те, що при вивченні кожної теми формуються як технологічні навички/уміння, так і ціннісне ставлення до сучасних інформаційних технологій та їх впливу на суспільство та особистість. Знаннєвий складник включає перелік обов’язкових термінів і понять, якими учень оперуватиме після вивчення кожної теми.
Формами оцінювання в інформатиці можуть бути:
·                виконання завдань практичного змісту;
·                тестування за допомогою програмних засобів або онлайнових сервісів;
·                врахування особистих досягнень в опануванні інформаційних технологій;
·                співбесіда (інтерв’ю) як доповнення до тестування або практичної роботи;
·                взаємоконтроль учнів у парах або групах та самооцінка.
Організація діяльності на уроках інформатики
Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, наведеним в Державних санітарних правилах і нормах влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, Правилах пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України та Правилах безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Обладнання навчального приміщення (класу, кабінету) має відповідати вимогам (технічним, педагогічним тощо) Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, Типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти (наказ МОН від 2 листопада 2017 року № 1440).
Відповідно до листа МОН від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» щороку перед початком роботи учнів у кабінеті інформатики учитель проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який знайомить учнів з правилами поведінки в кабінеті.
Звертаємо увагу, що Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах ДСанПіН 5.5.6.009-98» втратили чинність на підставі наказу МОЗ від 26.06.2017 № 709. Це, зокрема, означає, що тривалість безперервної роботи за комп’ютером учнів нормативно не регламентується.
Перелік деяких корисних ресурсів для самоосвіти учнів
Електронні підручники, курси:
Ресурси для навчання програмуванню
http://scratch.mit.edu/projects/editor

Тематичне планування базового модуля https://goo.gl/hd4ik5

Фрагмент підручника https://goo.gl/ZRZpbW

Література для вибіркових модулів

 https://docs.google.com/document/d/1hPkGTmcAdheV6CirtDDnbTwbcZPCbJT6pKwE47dHidE/edit?usp=sharing


Тематичне планування вибіркових модулів

 https://docs.google.com/document/d/13F-gQFxE8d85ZbeRfT7GOk0DD9-Yz-yxd-MYh2muppE/edit#

Коментарі

Фролов М.А. каже…
Доброго дня. Поясніть, будь ласка!!!!!
Планування базового модуля це на 10 клас, який треба розширювати або доповнювати після вивчення вибірковими модулями і на 11 клас буде нове планування базового модуля? Чи це планування на 10-11 клас і його треба розширювати вибірковими? У мене в 10 класі 2 години. Як мені планувати? Поясніть, будь ласка!!!!!
Ольга Барна каже…
Дякую за запитання, пане Фролов М.А. Якщо у Вас є дві години, то ви вивчаєте базовий модуль та доповнюєте його одним вибірковим (на 35 год.) чи двома вибірковими (по 17 годин). При цьому можна доповнення додавати як складову базового модуля, так і після його вивчення. На 11 класу у Вас залишається 1 година, упродовж якої ви будете вивчати вже тільки один або два по 17 годин вибіркових модулів, які не вивчали у 10 класі. Вдалого початку!
Фролов М.А. каже…
Дуже дякую. Скажіть ще одне - в журналі записувати базовий модуль і потім, продовжуючи нумерацію вибірковий, чи відводити нову сторінку, чи починати заново нумерацію на тій же сторінці?
Ольга Барна каже…
В журналі ви можете продовжувати записи, якщо вибірковий модульє логічним поглибленням базового, а можна створити дві сторінки Інформатика. Базовий модуль та Інформатика. Вибірковий модуль (назва), якщо вибіркові модулі не настільки привязані до базового (наприклад, Креативне програмування). Тоді зведену оцінку потрібно виставляти на сторінці базового модуля. Наприклад. І семестр. БМ, І семестр. ВМ. І семестр. Підсумок. Оцінки рівнозначні.
Фролов М.А. каже…
Зрозумів. Дуже дякую Вам ще раз
Anatoliy Trachuk каже…
Доброго дня. Поясніть будь-ласка, якщо в 10 класі виділено 1,5 години то чи можна вибирати вибірковий модуль розрахований на 35 годин скоротивши його до 17 годин, чи обов'язково обирати модуль розрахований на 17 годин.
Unknown каже…
Якщо вибираєте модуль на 35 годин то в 10 класі починаєте вчити його, а в 11 продовжуєте вивчати.
Unknown каже…
Нам на міському МО пояснили, що модуль розділяти на 2 роки не можна, тобто при 1.5 год - 35 базовий та 17 вибірковий. Отже, вибирати можна лише з двох по 17 год.
??
Anatoliy Trachuk каже…
Дякую. Отже вибір невеликий.
Ольга Барна каже…
Колеги, відповідь про те, що не можна розривати ніякий модуль на два роки навчання - та, яка відповідає позиції укладачів Методичних рекомендацій. Тому власне вибір тільки два таких модулі по 17 годин
Unknown каже…
Доброго дня. Скажіть будь ласка- в 10-му класі ми пишемо практичні роботи в журнал?????
Ольга Барна каже…
Таких записів, як практична робота та тема цієї практичної за методичними рекомендаціями немає. Усе на розсуд вчителя. Але ви можете записати після деякої теми уроку Практична робота, яку будете оцінювати у всіх учнів. Як це, наприклад, роблять математики. У них в програмі немає самостійної роботи, але в журналі вони її записують, щоб виставити оцінки за деякий проміжний контроль. У нас кількість таких перевірочних практичних робіт має бути в обсязі 25% від загальної кількості годин (це чітко прописано у минулорічних методичних рекомендаціях).
Добрий вечір, в мене 3 години на тиждень 10 клас . Тоді я обираю базовий модуль + ще 2 вибіркові модулі. Наприклад графічний та анімаційний ? Дякую ...
Ольга Барна каже…
Відповідь для Aid Ba: Так. ви можете робити такий вибір. Але це дуже близькі модулі, деякі теми у них дублюються. Хіба що ваші діти мають таке мистецьке спрямування, і то всі. Моїм би точно набридло працювати з графікою та анімаціями усі 70 годин. Я при виборі модулів зробила анонс усіх можливих курсів та ми тоді проголосували, щоб забезпечити реалізацію інтересів усього класу.
Вадим каже…
" Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей в області використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні, визначеному Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти." Чи це не означає, що якщо предмет розділено на 10 і 11 клас, то в атестат має йти лише оцінка за 10 клас (базовий модуль), а за вибіркові модулі (11клас) окремо як за окремий предмет?
Анонім каже…
Ольга Барна: В методичних рекомендаціях це не вказано. Можливо, буде в атестаті виписка, які вибіркові модулі пройшов, бо вони поглиблюють та доповнюють базовий модуль на профільному рівні. Але те, що оцінка за базовий та вибіркові рівнозначна вказує на те, що оцінка буде виставлена за обовязково-вибірковий предмет- інформатика і все.
Unknown каже…
Вибіркові модулі поглиблюють та доповнюють базовий модуль на профільному рівні. Але ж якщо рівень - стандарт, навіщо давати ще якийсь один вибірковий модуль у повному обсязі? Може, краще зі світу по нитці? Декілька модулей, але не повністю?
Ольга Барна каже…
Шановні колеги, які звертались із запитаннями про оцінку в атестаті чи "смикання" модулів... Це блог підтримки навчання базового модуля від авторів підручника. Ви ставите такі глобальні запитання, на які ми, як автори, не маємо компетенції щось радити. Це завдання відповідальних осіб від МОНУ, ІМЗО та авторів концепції профільного навчання та програми. Звичайно, у нас є своє бачення. Але ми не можемо нав'язувати свою думку з цього приводу, бо вона стосується радше не методичних, а управлінських питань. Вибачте.

Популярні дописи з цього блогу

Файли-заготовки до розділу ІІІ

Шановні колеги! Розміщуємо посилання на файли-заготовки до розділу 3. Їх можна завантажити на власне е-сховище за покликанням: https://drive.google.com/drive/folders/1cT7zNZ947wWEo9gCaUak_vdwkkdR4Yn-?usp=sharing Будемо вдячні за те, що при перевірці файлів на наявність ви також переглянете їх вміст на предмет наявності потрібних таблиць чи інших об'єктів баз даних чи їх надлишковості. Можливо під час підготовки підручника та його апробації файли були змінені і ми не помітили необхідності їх виправлення. Ваші пропозиції читаємо у коментарях.

Файли-заготовки до розділу ІІ

Шановні колеги! Файли-заготовки до розділу "Моделі й моделювання. Аналіз і візуалізація даних" можна завантажити за покликанням: https://drive.google.com/drive/folders/1ceACuRPMAIzggt5reJWk-_W-o9v5x1hl?usp=sharing Важливо, що у розділі є дві логічно пов'язані підтеми: Візуалізація та Статистика. Такі ж назви мають і папки із файлами. Зауважимо, що запропонованих фінансових задачах вказані умовні відсотки. Вони можуть відрізнятись від відсотків, які чинні у фінансових установах. Ви можете використовувати запропоновані відсоткові ставки або використати поточні. Вдалих уроків!